Maturitní zkoušky

 
Maturitní zkoušky
 

Aktualizace 10/5/17

 

Nařízení ředitele o profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

Hradec Králové 25. 8. 2016

Č.j.: 23/2016

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. §79 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů (školským zákonem) stanovuji následující podmínky pro volbu zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Studenti si musí povinně zvolit dvě maturitní zkoušky z nabídky všech vzdělávacích předmětů, jejichž hodinová dotace během posledních čtyř let studia je v součtu aspoň čtyři hodiny týdně. Pro volbu profilových zkoušek připojuji ještě další doplňující kritéria:

1) V profilové části je možné skládat maturitu z následujících předmětů: anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, hudební výchova, výtvarná výchova, náboženství, religionistika, deskriptivní geometrie. Do nabídky nepovinných zkoušek zařazuji zkoušku Matematika+, která je zadávána centrálně v době konání písemných zkoušek společné části, a zkoušku z latiny.

2) Jestliže si žák zvolí ve společné části matematiku, pak si musí zvolit ve školní části jeden živý cizí jazyk.

3) Žáci si nemohou zvolit stejný cizí jazyk v profilové i společné části.

4) Maturitní zkouška z cizího jazyka bude mít část ústní i písemnou.

5) Součástí maturitní zkoušky z hudební výchovy bude kromě ústní části také část praktická. Maturitní zkouška z výtvarné výchovy a deskriptivní geometrie se bude skládat z ústní zkoušky a z maturitní práce a její obhajoby.

6) V ostatních předmětech (vyjma jazyků, estetické výchovy a deskriptivní geometrie) bude mít maturitní zkouška jen část ústní.

7) Maturitní zkouška bude v profilové části obsahovat učivo probírané v povinných předmětech a navazujících seminářích.

8) Žáci se mohou přihlásit k maturitní zkoušce pouze z předmětů, jejichž semináře navštěvují (netýká se základů společenských věd a anglického jazyka).  Ředitel školy může ve výjimečných případech na základě písemné žádosti povolit konání zkoušky i bez docházky do semináře.

Mgr. Jiří Vojáček v. r.

ředitel školy      

 

 
 

Sdílet:

 

Rozdělení do tříd

Níže naleznete rozdělení nově nastupujících tříd.

Úřední hodiny o prázdninách

 

Vítězství v Národním kole soutěže Young People in European Forests (YPEF)

Velkého úspěchu dosáhli studenti Daniel Čičovský (2.B), Kateři