Maturitní zkoušky

 
Maturitní zkoušky
 

Aktuálně k testování (18/5/21)

Testování pro didaktické testy proběhne ve všech maturitních třídách ve čtvrtek 20. 5. v 8:00 hodin v přízemí BIGY. Vzorky jsou odebírány neinvazivním samoodběrem z úst, proto 30 minut (změna) před testováním nejezte, nepijte, nežvýkejte, nekuřte ani si nečistěte zuby.

Testování je možné pouze na základě předchozího souhlasu. Pokud se testování touto formou zúčastníte, podepíšete na místě informovaný souhlas. Jeho znění vám posílám v příloze, abyste se s ním mohli seznámit předem.

Odebrané vzorky budou zpracovány v certifikované laboratoři. Bude-li výsledek testu negativní, přijde vám na mobil zpráva s odkazem na certifikát, kterým se prokážete nejen u MZ, ale také v zařízeních, která jej vyžadují. V případě maturantů, kteří nemají v Bakalářích uvedeno číslo svého mobilu, dostanou zprávu jejich rodiče. Pokud bude výsledek pozitivní, dostanete zprávu prostřednictvím bakalářské aplikace Komens.

Testování pro ústní maturitní zkoušky plánujeme na čtvrtek 27. 5. také od 8 hodin. Tento termín ještě na začátku příštího týdne potvrdíme či upřesníme.

 

Informace k ukončování 2. pololetí a maturitní zkoušce v roce 2021

Maturitní zkoušku v jarním termínu může konat žák, který prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.Pokud nebyl v 1. pololetí hodnocen a byla mu stanovena zkouška v náhradním termínu, musí klasifikaci uzavřít do 31. března 2021.

Didaktické testy mají prodloužený čas na vypracování. V případě českého jazyka a literatury na 85 minut, u cizího jazyka na 110 minut (prodloužení se týká části čtení a jazyková kompetence) a matematiky na 135 minut. Prodloužení se nebude týkat DT z matematiky rozšiřující.

Pokud se žák z důvodu nemoci Covid-19 nebo nařízené karantény v souvislosti s tímto onemocněním nemůže dostavit ke konání didaktických testů ve dnech 24. – 26. května, má možnost konat tyto testy 7. – 9. července. Přihlášku k mimořádnému termínu didaktických testů podává žák, který je oprávněn ke konání mimořádného termínu současně s omluvou do třípracovních dnů od konání dané zkoušky, nejpozději v rozmezí dnů 27. – 31. května 2021.

Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se koná pouze formou ústní zkouškypřed zkušební maturitní komisí.

Posouvá se termín předložení žákovského seznamu k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury, který je nově možné předkládat až do30. dubna 2021.

 

Žák nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Může se však rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkoušku z cizího jazyka, případně obě. Pokud by chtěl zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované mezinárodní jazykové zkoušky, musí i v tomto případě řediteli školy písemně sdělit, že bude tuto zkoušku konat a požádat o její nahrazení.

Žák při rozhodování o konání/nekonání ústní zkoušky musí zvážit, zda výsledek této zkoušky ovlivní dopad a uplatnění jeho maturitního vysvědčení pro budoucí potřeby např. přijímacího řízení na vyšší odborné nebo vysoké školy v České republice nebo v zahraničí.

Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové hodnocení neovlivní.

Pokud se žák ke zkoušce / zkouškám přihlásíbude se hodnocení započítávat do celkového hodnocení maturitní zkoušky a bude se uvádět na maturitním vysvědčení.

Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.

Tato úprava modelu maturitní zkoušky se nevztahuje na zkoušku z cizího jazyka, který není vázán na společnou část.

 

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Žák podává řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky výsledkem standardizované zkoušky nově nejpozději do 30. dubna 2021. Nemůže-li k žádosti o nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může tento nebo jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku, předložit řediteli školy nejpozději 5 dní před konáním prvního školního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí. Nepředloží-li žák doklad v tomto termínu, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.

Pro možnost nahrazení je rozhodující počet profilových zkoušek, ke kterým se žák přihlásil na přihlášce k maturitní zkoušce do 1. 12. 2020, ne kolik jich dobrovolně či povinně absolvuje.

O náhradu zkoušky mohou žádat pouze maturanti, kteří se v profilové části přihlásili ke čtyřem zkouškám. 

Termíny:

31. 3. 2021                    uzavření klasifikace a ukončení vzdělávání v nematuritních předmětech; účast nematurantů na výuce v dalším období je dobrovolná
21. 4. 2021        8:00     praktická zkouška z informatiky
22. 4. 2021                    odevzdání maturitních prací z výtvarné výchovy a deskriptivní geometrie
do 30. 4. 2021               přihláška k nepovinné profilové ústní zkoušce z ČJL a cizího jazyka
                                      odevzdání žákovského seznamu literárních děl
                                      podání žádosti o nahrazení MZ z cizího jazyka jazykovým certifikátem
13. 5. 2021                    uzavření klasifikace maturitních předmětů
14. 5. 2021                    vydání vysvědčení
17. – 21. 5. 2021            „svatý“ týden
24. 5. 2021        8:00     didaktický test z matematiky
                         13:30    didaktický test z anglického jazyka
25. 5. 2021        8:00     didaktický test z českého jazyka a literatury
26. 5. 2021        8:00     didaktický test z matematiky rozšiřující
                         13:00    didaktický test z francouzského jazyka
                         13:00    didaktický test z německého jazyka
                         13:00    didaktický test ze španělského jazyka
1.– 4. 6.  2021               ústní zkoušky profilové části, obhajoby maturitních prací z výtvarné výchovy a z deskriptivní geometrie, praktická zkouška z hudební výchovy

Materiál byl zpracován v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 15. 3. 2021.

 

Mgr. Jiří Vojáček, Mgr. Iva Štěrbová

Hradec Králové 16. 3. 2021

 

 
 

Sdílet:

 

Výpadek telefonních služeb

 

Úřední hodiny kanceláře o prázdninách

 

Seznamy učebnic