Přijímací zkoušky

 
 

INFORMACE KE ZMĚNĚ TERMÍNU PZK 2020/2021

Termíny přijímacích zkoušek na školní rok 2020/2021 se po prohlášení ministra školství posouvají. V současné chvíli nejsme schopni sdělit nový termín. Z tohoto důvodu nebudou rozesílány pozvánky na původní termíny PZK, ale odeslány budou až v době, kdy MŠMT určí nové termíny. Více informací: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-priji....

 

Mgr. Jiří Vojáček
ředitel Biskupského gymnázia
Hradec Králové 24. 3. 2020

 

 

Kritéria přijetí, předpokládané počty přijímaných uchazečů a termíny pro přijímací řízení na gymnázium v roce 2020

                                                                                              

Hradec Králové, dne 8. 1. 2020

 

Kritéria pro přijetí

Při přijímacím řízení bude zohledňován prospěch na základní škole (max. 20 bodů), výsledky přijímacích testů z matematiky (max. 50 bodů) a českého jazyka (max. 50 bodů) a také zájmová a mimoškolní činnost (max. 10 bodů). Nejvyšší možný dosažený bodový zisk je 130 bodů.

Prospěch bude hodnocen následovně: 5 bodů obdrží uchazeč za výbornou na vysvědčení v pololetí aktuálního ročníku a na konci předcházejícího ročníku z předmětů matematika a český jazyk.

Testy z matematiky a českého jazyka jsou připravovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CZVV). Test z českého jazyka a literatury v délce trvání 60 minut a test z matematiky v délce trvání 70 minut. Testy obsahují uzavřené úlohy (s nabídkou odpovědí), otevřené úlohy (bez nabídky odpovědí) a test z matematiky obsahuje i široce otevřené úlohy (s hodnocením postupu řešení). Povolené pomůcky jsou pouze rýsovací potřeby a propisovací tužka. Za každý z testů lze získat maximálně 50 bodů. Obsah a rozsah testů vychází z RVP pro základní vzdělání, pro osmileté obory se jedná o učivo pro první stupeň ZŠ, pro čtyřleté studium o učivo celého RVP pro ZŠ. Ilustrační testy jsou zveřejněny na webu www.cermat.cz. Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení.

Zájmová a mimoškolní činnost bude hodnocena na základě vysvědčení ze ZUŠ (případně jiné školy stejného typu, která je uvedená v rejstříku škol mezi základními uměleckými školami), výuka musí probíhat v současnosti i v předcházejícím školním roce, uzná se také vysvědčení dokládající ukončení vzdělávacího cyklu. Celkem je možné obdržet za docházku do ZUŠ nejvýše pět bodů.

Dále na základě umístění na prvních třech místech okresního kola (2b) nebo krajského kola (3b) v individuálních soutěžích vyhlášených MŠMT a uvedených ve věstníku MŠMT jako typ A nebo B. Podkladem pro přidělení bodů je předložení kopie diplomu ze současného nebo předcházejícího školního roku a v dané soutěži se uznává jen jeden. Body se uznávají také při předložení jazykového certifikátu (3b) o složení jazykové zkoušky (všechny součásti zkoušky) s mezinárodní platností na úrovni nejméně A1 pro osmileté studium a A2 pro čtyřleté studium. Nejvýše 5 bodů lze také získat po předložení potvrzení o pravidelné výuce náboženství (potvrzení ze školy nebo vysvědčení, případně potvrzení duchovního správce).  

V případě shodného celkového bodového zisku budou přednostně přijímáni uchazeči s lepším ziskem z testů. Dalšími pomocnými kritérii budou (v uvedeném pořadí): vyšší bodový zisk z testu z českého jazyka, nižší průměr prospěchu na posledním vysvědčení ze ZŠ, lepší prospěch na ZŠ z anglického jazyka na posledním vysvědčení ze ZŠ, losování.

Úpravu podmínek pro žáky s hendikepem může ředitel školy povolit jen na základě vyjádření školského poradenského zařízení.

Dle §20 odst. 4 školského zákona 561/2005 Sb. lze na základě žádosti odpustit zkoušku z českého jazyka osobám, které získaly předchozí vzdělání na zahraniční škole (znalost českého jazyka se ověří rozhovorem).Pořadí těchto uchazečů bude určeno na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů na školní rok 2020/2021

Délka studia

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Přijímací zkoušky

čtyřleté studium

 (kód oboru 79-41-K/41)

50

CZVV (M a ČJL)

osmileté studium

(kód oboru 79-41-K/81)

60

CZVV (M a ČJL)

 

Termíny pro odevzdání přihlášek a termíny přijímacích zkoušek

Přihlášku je nutné podat do 1. 3. 2020 resp. do 2. 3. 2020 do 15.00 hodin, přihlášku lze poslat poštou nebo podat osobně v úředních hodinách v kanceláři školy (viz přílohy níže). Rozhodující je datum, kdy škola obdržela přihlášku, nikoliv kdy byla podána na poštu. Přihlášky, které škola obdrží po 2. 3. 2020 nebudou akceptovány. Uchazeč na přihlášce může uvést dvě školy, testy koná na jednotlivé škole v pořadí, ve kterém je na přihlášce zapsána.

 

Přijímací zkoušky proběhnou v následujících termínech:

1. termín

Čtyřleté studium (kód oboru 79-41-K/41)

14. dubna 2020

2. termín

Čtyřleté studium (kód oboru 79-41-K/41)

15. dubna 2020

1. termín

Osmileté studium (kód oboru 79-41-K/81)

16. dubna 2020

2. termín

Osmileté studium (kód oboru 79-41-K/81)

17. dubna 2020

Náhradní termín pro konání zkoušek je stanoven na 13. 5.2020 (1. termín) a 14. 5. 2020 (2. termín).

 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní ho na stránkách školy, kde takézveřejní jmenný seznam přijatých uchazečů (www.bisgymbb.cz).Před vydáním rozhodnutí o přijetí resp. nepřijetí (termín pro nahlédnutí bude upřesněn podle toho, kdy budou uvolněny výsledky jednotlivých zkoušek z CZVV), mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

 Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

 Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozdějido 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán na poštu. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo v případě, že zápisový lístek byl odevzdán na obor vzdělání s talentovou zkouškou.

 

 

Vyřizování odvolání (autoremedura)

Nenastoupí-li uchazeči ke studiu (nezašlou-li zápisový lístek), budou místa takto uvolněná obsazována na základě autoremedury. Jedná se o postup, ve kterém ředitel školy kladně vyřídí odvolání těm uchazečům, kteří se svými výsledky v přijímacím řízení zařadili bezprostředně za přijímané. Zbylá odvolání postoupí ředitel školy krajskému úřadu.

 

 

Mgr. Jiří Vojáček

ředitel školy

 

Kritéria pro bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

(přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 14., 15., 16., 17. 4. 2020)

 

Prospěch

5b za každou výbornou z ČJ a M v aktuálním pololetí

a na konci předcházejícího školního roku (doloženo na přihlášce nebo kopií vysvědčení)

max. 20 bodů

Přijímací testy

50b za test z českého jazyka (CZVV)

50b za test z matematiky (CZVV)

max. 100 bodů

Zájmová a mimoškolní činnost

5b pravidelná výuka ZUŠ probíhající v současnosti i v předchozím školním roce (doloženo vysvědčením ZUŠ) nebo potvrzení o absolutoriu 1. cyklu – v případě, že uchazeč navštěvuje více oborů nebo nástrojů, započítává se docházka do ZUŠ jen jedenkrát

3b předložení certifikátu o složení jazykové zkoušky s mezinárodní platností; na úrovni A1 pro osmileté studium a na úrovni A2 pro čtyřleté studium (dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky); certifikát musí obsahovat všechny 4 součásti (Listening, Reading, Writing, Speaking).

2b umístění na prvních třech místech okresního kola v individuálních soutěžích vyhlášených MŠMT a uvedených ve věstníku MŠMT jako typ A nebo B, v dané soutěži a předmětu se započítává jen okresní nebo krajské kolo.

3b umístění na prvních třech místech krajského kola v individuálních soutěžích vyhlášených MŠMT a uvedených ve věstníku MŠMT jako typ A nebo B, v dané soutěži a předmětu se započítává jen okresní nebo krajské kolo. Podkladem pro přidělení bodů je předložení kopie diplomu ze současného nebo předcházejícího školního roku a v dané soutěži se uznává jen jeden.

5b pravidelná výuka náboženství (potvrzení ze školy nebo vysvědčení, případně potvrzení duchovního správce).

max. 10 bodů

 

Maximální bodový zisk

 

max. 130 bodů

Pozn.: žádáme uchazeče, aby k žádosti přikládali jen ty dokumenty, které jsou relevantní s výše uvedenými kritérii. Dokumenty není třeba úředně ověřovat v případě, že přinesete kopii a originál dokumentu. V případě odesílání přihlášky a příloh poštou je nutné dokumenty úředně ověřit. Nejzazší termín doložení příloh je v den konání přijímacích zkoušek v kanceláři školy do 8:00 hodin.

 

Jak postupovat po přijímacích zkouškách

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách školy a na hlavním vchodu do budovy gymnázia nejpozději dva dny po jejich vyhodnocení CZVV.

  • Najdete-li své číslo mezi přijatými uchazeči, je zapotřebí, abyste nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu přinesli osobně nebo poslali poštou na adresu Biskupského gymnázia  zápisový lístek. Nepotvrdíte-li odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek můžete uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že chcete zápisový lístek uplatnit na škole, kde jste byli přijati na základě odvolání.
  • Jestliže své číslo mezi přijatými uchazeči nenajdete, nezoufejte a podejte si nejpozději do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Ředitel školy bude na základě autoremedury (možnost ředitele přímo vyřizovat odvolání) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání a nebyli přijati ihned a na něž zbylo místo po uchazečích, kteří neposlali zápisový lístek. Při přijímání uchazečů na uvolněná místa budeme přihlížet jen k jejich umístění při přijímacím řízení.

  • Aktuální informace o přijímacích zkouškách a průběhu přijímacího řízení na naši školu sledujte na www.bisgymbb.cz.

 

 

 

 
 

Nejčastější dotazy

Dokdy se musím přihlásit? Zobrazit odpověď

Vyplněnou přihlášku je možné podat osobně v kanceláři Biskupského gymnázia nejpozději do 1. března, resp. 2. března 2020. Přihlášku je možné odeslat i poštou na adresu Biskupské gymnázium, CZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové, Orlické nábřeží 1/356, 500 03 Hradec Králové. Také v tomto případě musí být ve škole nejpozději do 2. března 2020. Součástí přihlášek by měly být i přílohy.

Kdy a kde se dozvím výsledky? Zobrazit odpověď

Výsledky budou fyzicky zveřejněny na hlavních dveřích školy a elektronicky na našich webových stránkách. Výsledky zpracovává centrálně CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - www.cermat.cz ). Jakmile CERMAT testy vyhodnotí, můžeme započítat body dle našich kritérií a zveřejnit celkové výsledky přijímacích zkoušek.

 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře v době nouzového stavu

Úřední hodiny kanceláře platné od 21. 10. do odvolání.

Covid-19 aktualizace 25/11

 

Úspěch v Logické olympiádě

1. a 2. místo v krajském kole