Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Školné

 
Školné
 

Pravidla vybírání školného pro šk. rok 2023/24

Již před několika lety jsme se rozhodli zavést na Biskupském gymnáziu školné. Neradi bychom, aby tento krok bránil ve studiu dětem z rodin, které jsou sociálně slabé nebo více početné, případně dětem z neúplných rodin. Konkrétní postup a termíny pro podávání žádostí o odpuštění školného je uveden níže.

Výše školného je stanovena na 9 600 Kč ročně. Tuto částku schvaluje Školská rada a Rada školské právnické osoby.  Díky vybírání školného již několik let vyplácíme studentům prospěchová stipendia.

Důvodem k zavedení školného je trvalý nedostatek finančních prostředků určených k dalšímu rozvoji školy, který se týká zejména jejího materiálního vybavení, vysoký růst cen energií a trvalé zaostávání ve financování školy v porovnání se školami veřejnými.  Pevně věřím, že tento krok chápete a že přispěje ke zlepšení práce naší školy, zvýšení kvality vybavení a dalšího školního zázemí.

Školné na BIGY - Právní úprava

Možnost zakládat církevní školy vyplývá z §8 odst. 6 školského zákona a možnost vybírat školné pak z §123 školského zákona (tj. zák. 561/2004 Sb.). O vybírání školného rozhoduje statutární orgán právnické osoby, která vykonává činnost školy – v našem případě tedy ředitel školy.

I v předcházejících právních úpravách byla církevním školám přiznána možnost vybírat školné, proto se jedná o rozhodnutí, které je v souladu s nynější i předchozí právní úpravou.

Pravidla pro vybírání školného

1. Školné se vybírá ve všech ročnících gymnázia ve výši 9 600 Kč na školní rok, pouze v maturitních ročnících je kráceno na 7 200 Kč ročně (maturanti končí v květnu). Tedy platba za měsíc je 800 Kč.

2. Termíny platby: Školné prosím uhraďte nejpozději do 30. 9.  v daném školním roce celé, nebo je možné hradit školné pololetně, a to do 30. 9.  první polovinu a do 28. 2. druhou polovinu. Je také možná úhrada měsíčními splátkami, platba za září a říjen do 30. 9., a pak vždy do posledního dne předcházejícího měsíce.

3. Způsoby platby: doporučujeme bezhotovostně na účet 6643462329/0800, vedený u České spořitelny a.s., jako variabilní symbol prosím uvádějte identifikační kód studenta, který je v záhlaví smlouvy a bude uveden také na elektronické čipové kartě a který je (pro případ jeho ztráty nebo zapomenutí) zapsán také v přehledu osobních údajů v aplikaci Bakaláři (evidenční číslo žáka). Jako specifický symbol platby uveďte prosím kód 111. V bance je možné založit trvalý příkaz tak, aby platby probíhaly každý měsíc. Školné je možné také složit v bance na účet školy nebo zaplatit složenkou. Ve výjimečných případech je možné také uskutečnit platbu v hotovosti do pokladny školy.

4. Školné je odpouštěno nemajetným – přesněji těm, kteří prokáží, že pobírají dávky v hmotné nouzi dle zákona 111/2006 Sb. v platném znění.  Bude posuzováno na každé pololetí zvlášť a bude nutné pobírání této dávky doložit k 30. 9. a 28. 2. probíhajícího roku (v kanceláři školy).

5. Část školného je odpuštěna početným rodinám – konkrétně mají-li rodiny v našem souškolí další děti, pak za druhé dítě je školné sníženo na 50 % a za třetí a další děti je odpuštěno celé školné. K tomu není potřeba podávat žádnou žádost, škola si sourozence eviduje sama. Na začátku září každého školního roku škola zašle e-mailem zákonným zástupcům předpis školného pro všechny jejich děti.

6. V mimořádných případech, hodných individuálního posouzení, může ředitel školy rozhodnout o dočasném odpuštění nebo snížení školného. K tomu je potřeba poslat žádost do konce září příslušného školního roku k rukám ředitele školy.

7. Vybrané školné bude přednostně využito na úhradu stipendií a na provozní, především materiální, náklady gymnázia.

Pravidla pro stanovení stipendií

Prospěchové stipendium je stanoveno na 500 Kč pololetně za průměr 1,00 (na pololetním, resp. ročníkovém vysvědčení) v prvních čtyřech ročnících osmiletého gymnázia a za průměr do hodnoty 1,2 v ostatních ročnících.

Čísla účtů rodičů

Pro případné vracení finančních prostředků školou rodičům (např. složíte-li peníze na zájezd, a pak se ho z důvodu nemoci Vaše dítě neúčastní) budou použita čísla účtů, ze kterých jsme obdrželi školné. V případě, že potřebujete užívat číslo jiné, zašlete jej na adresu ekonomky školy: pavla.volkova@bisgymbb.cz, nezapomeňte uvést jméno, třídu a variabilní symbol Vašeho dítěte.

 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

Vystavení průkazů ISIC a další informace pro nové studenty

 

Biologicko-výtvarný projekt v Krkonoších